Nejstarší české denáry stojí i stovky tisíc

Přehled zajímavých českých denárů velkého střížku

Denáry velkého střížku jsou nejstaršími českými mincemi, jejichž ražba započala za vlády Boleslava I. přibližně ve třetí čtvrtině 10. století. Rozhodujícím faktorem pro výslednou aukční cenu je zejména jejich vzácnost a zachovalost. Nejdražší z doposud dražených exemplářů dosáhly částek téměř 300 tisíc korun.

Alternativní popis

Denár je stříbrná mince, která byla poprvé ražena již za římské republiky ve 3. stol. před naším letopočtem. Název denár byl odvozen od latinského názvu denarius (latinsky dena znamená deset). Denár se totiž tehdy dělil na 10 měděných asů.

Přibližně v druhé polovině 8. století byly zavedeny denáry Karlem Velikým v římskoněmecké říši. Z karolínské libry čistého stříbra o hmotnosti 408 gramů bylo tehdy raženo 240 denárů. Denár dal také název i prvním českým stříbrným ražbám.

České denáry

Denáry velkého střížku jsou nejstaršími českými mincemi, jejichž ražba započala za vlády Boleslava I. přibližně ve třetí čtvrtině 10. stol. na území dnešních Čech, a razily se až do mincovní reformy Břetislava I. v roce 1050. Razily se ze stříbra o ryzosti 800-950/1000. Měly průměr střížku 18-20 milimetrů a hmotnost více než 1 gram. Za jeden denár bylo tehdy možno koupit deset slepic nebo pšenici pro jednoho člověka na celý měsíc, případně ječmen pro jízdního koně na 40 dnů (pro srovnání dnes se cena gramu stříbra pohybuje kolem 16 korun). 

Polovina denáru se nazývá obol. Po mincovní reformě Břetislava I. byly raženy už jen denáry malého střížku o hmotnosti méně než 1g a průměru kolem 16 milimetrů.

V případě českých denárů velkého střížku se většinou jedná o vzácné až extrémně vzácné mince. Relativně často se v aukcích objevují například denáry Břetislava I., Oldřicha a Boleslava II. Denáry Boleslava I., Soběslava Slavníkovce, Jaromíra, Boleslava III., Boleslava Chrabrého a velmi vzácné typy denárů Boleslava II. se v aukcích vidí velmi zřídka. Za raritní mince jsou považovány například denáry biskupa Vojtěcha Slavníkovce, libický denár Soběslava Slavníkovce, denáry knížete Vladivoje a kněžny Emmy (manželka Boleslava II.). Extrémně vzácné a raritní denáry se objevují v aukcích pouze po velmi dlouhých časových intervalech.

Sbírání pro znalce

Rozhodujícím faktorem pro výslednou aukční cenu denárů velkého střížku je zejména jejich vzácnost a zachovalost. V aukcích se vyskytují jak exkluzivních kvalitách, tak i nedoražené, oběhem opotřebované, zkorodované, zohýbané a též i jejich úlomky. 

Výsledky aukcí v posledních letech potvrzují cenové nárůsty i v této sběratelské kategorii, avšak například ve srovnání s československými svatováclavskými dukáty, mincemi Habsburků a rodovými ražbami nejsou cenové nárůsty denárů příliš vysoké. Je to dáno menší nabídkou na trhu a užším okruhem sběratelů, kteří se této oblasti věnují.

Sbírání českých denárů velkého střížku vyžaduje daleko větší numismatickou odbornost a praktickou zkušenost. Na sběratelském trhu, zejména v mimoaukčních prodejích, se občas objevují i falza a proto je vhodné tyto mince nakupovat u renomovaných obchodníků a na aukcích renomovaných aukčních domů, kde poskytují garanci pravosti.

Boleslav I. (935-972)

Boleslav I. byl českým knížetem, který se ujal vlády po zavraždění svého staršího bratra knížete Václava ve Staré Boleslavi 28. září 935 (929). Pro tento čin získal přídomek „Ukrutný“.

Boleslavovi I. jsou chronologicky přisuzovány nejstarší typy českých denárů. Tedy řezenský typ a typ s takzvanou širokou rukou, oba s opisem mincovny Praha. U Boleslava I. František Cach uvádí celkem 39 variant (Cach 1-39). 
Nejstaršími ražbami Boleslava I. jsou denáry staršího řezenského typu, tzv. devítibodové denáry - 3 kuličky (body) ve třech výsečích kříže.

Devítibodové denáry Boleslava I. obrazově přesně odpovídají bavorským denárům vévody Jindřicha II., které byly raženy okolo roku 955. Je proto pochopitelné, že rytci nejstarších českých denárových razidel s největší pravděpodobností, díky obchodnímu spojení mezi územím Čech a Bavorska, napodobili právě tyto bavorské denáry. Množství vyražených denárů staršího řezenského typu nebylo velké, neboť počet dochovaných exemplářů v muzejních a soukromých sbírkách je velmi malý.

Velmi vzácný denár z počátku vlády Boleslava I. staršího řezenského typu (Cach 16) byl dražený na jarní aukci Aurea. I přes svoji nedoraženost vyšplhal z 15 tisíc na 78 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Boleslav I. (935-967)
denár
Cach 16
Aurea – 41. eAukce – 2.-6. 4. 2023
cena 78 000 Kč

 

Boleslav II. (972-999)

Český kníže, syn Boleslava I. Boleslav II. navázal na mincovnictví svého otce. Nejprve byly jeho mince raženy v Praze a později i na Vyšehradě. Denáry Boleslava II. jsou typově velmi bohaté. Známe například typy mladší řezenské, karolínské, ethelredské, frízské, mečové atd. Na Boleslavových denárech se poprvé vyskytují jména mincmistrů (Omeriz, Nacub, Mizleta, Noc, Zanta). Za jeho manželky jsou doposud historiky považovány Adiva a Emma, jejichž jména též známe z českých denárů.

Pražské denáry se v aukcích vyskytují relativně často oproti denárům vyšehradským. František Cach uvádí celkem 110 variant denárů Boleslava II. (Cach 40-143, 1016-1022) z nichž 101 variant je pražských a pouze 9 variant vyšehradských (Cach 138-143, 1020-1022). 

Na 104. aukci Aurea (100 rarit) byl v roce 2022 dražen „mečový“ denár Boleslava II. Vzhledem ke své vzácnosti a zachovalosti vyšplhal z vyvolávací ceny 30 tisíc korun na téměř 170 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Boleslav II. (972-999)
denár
Cach 90
Aurea – 104. aukce – 100 rarit – 4.6.2022
cena 168 000 Kč

Vyšehradské denáry obecně jsou velmi vzácné až extrémně vzácné mince. Rekordní částky dosáhl denár Boleslava II. z vyšehradské mincovny na 30. aukci Macho & Chlapovič. Jednalo se o variantu Cach 140 s opisem ZANTA VISEG, avšak z doposud neznámého razidla, což zřejmě způsobilo, že z vyvolávací ceny stanovené na 1200 eur vyšplhal na částku přes 4 tisíce eur, t.j. v přepočtu téměř 100 tisíc korun.

Alternativní popis Boleslav II. (972-999)
denár
mincovna Vyšehrad
mincmistr Zanta
Cach 140
Macho & Chapovič – 30. aukce – 21.4.2023
cena  4 080 eur / 96 084 Kč

 

Boleslav II. (972-999) / Adiva

Adiva (Adivea / Elfgifa) mohla být dcerou anglického krále Edwarda Staršího (899-925). Podle Pavla Radoměrského byl uzavřen dynastický sňatek Boleslava II. a Adivy, čímž se projevil anglosaský vliv na české denáry. Existence Adivy nebyla do současné doby spolehlivě prokázána. Například Pavel Radoměrský ztotožňuje Adivu s Emmou, později se badatelé přikláněli k názoru, že se mohlo jednat o dvě různé ženy a někteří současní historici se k existenci Adivy na přemyslovském dvoře staví skepticky, jak uvádí Zdeněk Petráň v Ilustrované encyklopedii numismatiky.

Jméno Adiva se objevuje na dvou typech denárů (byzantizující typ a typ úzká ruka / kaplice). Byzantizující typ denáru, varianta Cach 86, byl dražen na 105. aukci Aurea v roce 2022. Z vyvolávací ceny stanovené na 20 tisíc korun se vyšplhal na částku 90 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Boleslav II. (972-999) / ADIVA
denár
Cach 86
Aurea – 105. aukce – 4.6.2022
cena 90 000 Kč

 

Emma (985-995)

Kněžna Emma byla pravděpodobně třetí manželkou Boleslava II. Přes všechny hypotézy historiků a numismatiků není její původ jednoznačný. Emma nechala razit denáry na Mělníce s opisem Emma Regina / Melnic Civitas (Emma královna / Mělník město). Pozornost vzbuzuje opis „Regina“ (královna). Jedna z hypotéz uvádí, že by mohla být původu francouzského jako manželka krále Lothara II., jejíž denáry s opisem ENMA PIEONA (REGINA) jsou doloženy. Útočiště v Čechách měla nalézt až po smrti svého manžela. Denáry kněžny Emmy známe z nálezu staroboleslavského (1931), kde byly obsaženy v počtu 90 exemplářů. František Cach uvádí celkem dvě varianty denárů kněžny Emmy (Cach 144 a 145).

Velmi vzácný denár kněžny Emmy, který se na sběratelském trhu vyskytuje naprosto ojediněle, jelikož drtivá většina Emminých denárů se nachází v muzejních sbírkách, byl dražen na 26. aukci Macho & Chlapovič v roce 2021 v rámci dražby Novákovy sbírky. Z vyvolávací ceny, která byla tehdy stanovena na 3 tisíce eur, se vyšplhal na 9500 eur, což v přepočtu činilo téměř 290 tisíc korun.

Alternativní popis Emma (985-995)
denár
mincovna Mělník
Cach 145 var.
Macho & Chapovič – 26. aukce – 7.5.2021
cena 9 500 eur / 285 000 Kč

Nabyvatel získal za velmi příznivou cenu velmi vzácnou minci, která by si zasloužila daleko vyšší docílenou částku.  Pro srovnání, před více než dvaceti lety byl dražen na aukci ČNS Praha jiný kus pocházející ze sbírky RNDr. Josefa Brokeše Csc., který byl tehdy přiklepnut za částku 132 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Denáry Slavníkovců

Slavníkovci byli slovanským rodem, který byl spřízněn s vládnoucími Přemyslovci a také s rakouskými Babenberky. Slavníkovci razili mince na svém panství, které se rozkládalo na území dnešního Poděbradska, Čáslavska, Kutnohorska a možná i Nymburska. Slavníkovci byli za vlády Boleslava II. roku 995 vyvražděni na Libici. Přímé důvody nejsou doposud jasné. Z rodu Slavníkovců denáry razili Soběslav Slavníkovec a Vojtěch Slavníkovec.

Soběslav Slavníkovec (985-995)

Denáry Soběslava Slavníkovce jsou typologicky velmi bohaté. Na denárech Soběslava Slavníkovce se poprvé vyskytují ptačí motivy. Známy jsou denáry z mincovny v Malíně u Kutné Hory a mimořádně vzácný denár z Libice s opisy ZOBEZLAV / LIVBVZ doposud známý pouze v několika kusech. Libický denár Soběslava Slavníkovce nebyl pravděpodobně na aukcích doposud dražen.

Na 104. aukci Aurea (100 rarit) byl dražen ethelredský typ denáru Soběslava Slavníkovce, který se z vyvolávací ceny 20 tisíc korun vyšplhal na téměř 150 tisíc korun.

Alternativní popis Soběslav Slavníkovec (985-995)
denár
Cach 152
Aurea – 104. aukce – 100 rarit – 4.6.2022
cena 144 000 Kč


Doposud neurčené denáry
a oboly z konce 10. století

Zvláštní skupinu denárů a obolů tvoří některé mince, které se do současné doby nepodařilo spolehlivě přiřadit ke konkrétním panovníkům / emitentům, proto bývají popisovány jako „doposud neurčené denáry a oboly z konce 10. století“. František Cach uvádí celkem 20 variant denárů a obolů (Cach 165-184). Na 26. aukci Macho & Chlapovič byl dražen obol varianta Cach 170 (var.), který dosáhl částky 24 tisíc korun.

Alternativní popis Nepřiděleno (poslední čtvrtina 10. stol)
obol
Ag 0,59g, 17-18mm
Cach 170 var., Šmerda 68c var.
Macho & Chlapovič – 26. aukce – 7.5.2021
cena 950 eur / 23 432 Kč  

                   

V rámci dražby Novákovy sbírky byly draženy na 26. aukci Macho & Chlapovič celkem 4 oboly. Oboly se v aukcích vyskytují velmi zřídka. Výsledná cena těchto obolů dosahovala rozmezí 950 – 3000 eur. Nejdražší obol se v této aukci prodal za částku téměř 74 tisíc korun. Zlomený obol se vydražil za částku 300 eur, v přepočtu 7400 Kč.

Boleslav III. (999-1002, 1003)

Vláda Boleslava III., syna knížete Boleslava II., byla provázena řadou násilností vůči obyvatelstvu. Bratra Jaromíra nechal vykleštit a bratra Oldřicha se pokusil zavraždit. Po povstání v Čechách v roce 1002 prchl do Polska k Boleslavovi Chrabrému, po něm nastoupil velmi krátkou vládu Vladivoj a v roce 1003 po smrti Vladivoje se opět ujal vlády Boleslav III. Dle Kosmy zemřel oslepen kdesi v Polsku v roce 1037.

Boleslav III. navázal na mincovnictví svého otce Boleslava II. Razil denáry v mincovnách Praha (Cach 185 – 212) a Vyšehrad    (Cach 213 – 215, 1023). Rozlišení některých typů ražeb Boleslava III. od ražeb Boleslava II. a Boleslava Chrabrého není doposud jednoznačné. Denáry Boleslava III. se vyskytují v aukcích velmi zřídka.

Na 26. aukci Macho & Chlapovič byl dražen velmi vzácný chodovlický typ denáru Boleslava III., který z vyvolávací ceny 1000 eur vyšplhal na částku 1400 eur, což v přepočtu činilo téměř 35 tisíc  korun.

Alternativní popis Boleslav III. (999-1002, 1003)
denár
Ag 0,92g, 19mm
Cach 198, Šmerda 78
Macho & Chlapovič – 26. aukce – 7.5.2021
cena 1 400 eur / 34 531 Kč

Vladivoj (1002-1003)

Denáry knížete Vladivoje jsou extrémně vzácné až raritní. Z jeho někalikaměsíční vlády jsou známy denáry především z chodovlického pokladu nalezeného roku 1928. Nález obsahoval 12 kusů denárů Vladivoje varianta Cach 219. Denáry Boleslava III. a Vladivoje typu kříž / kříž získaly po tomto nálezu označení „chodovlický typ“. František Cach uvádí pouze 5 variant denárů Vladivoje (Cach 216–221). Na některých variantách denárů Vladivoje se vyskytují i jména mincmistrů, jimiž byli Mizleta a Nacub.
Na 90. aukci Aurea byl v prosinci 2018 dražen extrémně vzácný denár Vladivoje mincmistra Nacuba varianta Cach 219. Z vyvolávací ceny 120 tisíc korun vyšplhal na částku 268 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Vladivoj (1002-1003)
denár – chodovlický typ
Cach 219
Aurea – 90. aukce – 1.12.2018
cena 268 000 Kč

 

Boleslav Chrabrý (1003-1004)

U Boleslava Chrabrého František Cach uvádí celkem 6 variant denárů (Cach 222 – 226). Relativně často se v aukcích vyskytuje varianta Cach 226 s nápisem IAEH pod kaplicí. Na 105. aukci Aurea byl dražen exemplář ve velmi dobré zachovalosti, který se z částky 20 tisíc korun vyšplhal na více než 55 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Boleslav Chrabrý (1003-1004)
denár
Cach 226
Aurea – 105. aukce – 4.6.2022
cena 55 200 Kč

Jaromír (1003, 1004-1012, 1033-1034)

Kníže Jaromír razil své denáry v mincovnách Praha, Vyšehrad a Plzeň. Pražské denáry knížete Jaromíra jsou velmi vzácné, v aukcích se vyskytují velmi zřídka a zpravidla nezůstávají bez povšimnutí. Plzeňské a vyšehradské denáry jsou extrémně vzácné až raritní.

Na 26. aukci Macho & Chlapovič byl dražen denár knížete Jaromíra varianta Cach 273 v exkluzivní zachovalosti. Z vyvolávací ceny stanovené na 2 tisíce eur vyšplhal na částku 8 tisíc eur, což v přepočtu činilo téměř 200 tisíc korun.

Alternativní popis Jaromír (1003, 1004-1012, 1033-1034)
denár
Cach 273 var., Šmerda 121a
původní podložní lístek, Chaurova značka zelenou barvou
Macho & Chlapovič – 26. aukce – 7.5.2021
cena 8 000 eur / 197 320 Kč

V této aukci byly z Novákovy sbírky draženy celkem dva exempláře denárů knížete Jaromíra.  Druhý Jaromírův denár varianta Cach 274 (var.) dosáhl částky 5500 eur včetně aukčního poplatku.

Oldřich (1012-1033, 1034)

Relativně často se v aukcích vyskytují denáry knížete Oldřicha. Jedněmi z nejkrásnějších jsou denáry s tzv. „péřovou čelenkou“ varianty Cach 284-286. Ve 26. aukci Macho & Chlapovič byl dražen denár varianta Cach 285 (var.), který z vyvolávací ceny stanovené na 200 eur vyšplhal na částku ve výši 1100 eur, v přepočtu více než 27 tisíc korun.

Alternativní popis Oldřich (1012-1033, 1034)
denár
Ag 0,83g, 19-20mm
původní podložní lístek, z nálezu Želčany
Cach 285 var., Šmerda 130a var.
Macho & Chlapovič – 26. aukce – 7.5.2021
cena 1100 eur / 27 132 Kč  


V dražbě Novákovy sbírky bylo draženo celkem 11 kusů denárů knížete Oldřicha. Jejich cena se pohybovala v rozmezí od  480 – 5000 eur.

Břetislav I. (1037-1055)

Břetislav I. razil denáry velkého střížku jako údělný kníže moravský (1028 – 1034) a jako kníže v Čechách v letech 1037 až přibližně 1050, kdy proběhla jeho mincovní reforma. Po mincovní reformě byly raženy už pouze denáry střížku malého. Na 28. aukci Macho & Chlapovič byl dražen český denár varianta Cach 313 v naprosto exkluzivní zachovalosti. Z vyvolávací ceny 300 eur vyšplhal na částku přes 1300 eur včetně poplatku, což v přepočtu činilo více než 32 tisíc korun.

Alternativní popis Břetislav I. (1037-1055)
denár
Ag 1g, 19,4 – 19,7mm
Cach 313
Macho & Chlapovič – 28. aukce – 22.4.2022
cena 1 320 eur / 32 103 Kč 


České denáry Břetislava I. byly v roce 2021 draženy na 26. aukci a na 26. eAukci Macho & Chlapovič v rámci dražby Novákovy sbírky. Celkem bylo tehdy draženo devět exemplářů denárů Břetislava I., jejichž docílená cena se pohybovala od 200 do 3000 eur.


Použitá literatura:

  • aukční katalogy jednotlivých aukčních síní
  • Nejstarší České mince I. - František Cach
  • Nejstarší České mince – dodatky – František Cach
  • Denáry české a moravské – Jan Šmerda
  • Ilustrovaná encyklopedie české moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
  • První České mince – Zdeněk Petráň
  • Základy numismatiky – Nohejlová-Prátová

Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<