Všeobecné obchodní podmínky portálu ART+

 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „Podmínky“) upravují užívání internetových stránek – internetového portálu ART+, veřejně dostupného na adrese domovské internetové stránky www.artplus.cz (dále též jen „Stránky ART+“), jehož zřizovatelem a provozovatelem je obchodní společnost Artantiques media, s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00, Praha 7 (dále též jen „Artantiques media“).

Hlavním cílem Stránek ART+ je vytvoření efektivního nástroje pro orientaci na českém trhu s díly výtvarného umění, poskytnout aktuální informace o dění na trhu s uměním a nabídnout možnost podrobné analýzy aukčních výsledků děl jednotlivých autorů i celých skupin výtvarných děl.

Artantiques media si dovoluje požádat všechny osoby, které jsou návštěvníky Stránek ART+ (dále jen „uživatelé“) a dosud se neseznámili s Podmínkami, aby tak učinili.

 
Autorská práva

Jakýkoliv způsob užití Stránek ART+ nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Zakázány jsou rovněž jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek ART+. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Artantiques media a současně může být považováno za neoprávněný zásah do práv subjektů, jejichž data, díla a informace jsou zpřístupněny a šířeny prostřednictvím Stránek ART+. Dále je zakázáno spojovat obsah Stránek ART+ s jinými autorskými díly a databázemi. Veškerá omezení se vztahují též na všechny databáze a všechna díla, která jsou na Stránkách ART+ přístupná.

Poskytované informace, data a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, zařízení typu PDA nebo mobilního telefonu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití.

Uživatel není bez souhlasu Artantiques media oprávněn:

 
V případě zájmu uživatele o udělení souhlasu Artantiques media k činnostem shora uvedeným, nechť uživatel kontaktuje Artantiques media prostřednictvím e-mailu info@artplus.cz.

 
Obsah Stránek ART+


Obsah Stránek ART+ je rozdělen do 2 základních částí, a sice „stránky volně přístupné“ a „stránky placené“.

Stránky volně přístupné – obsahují záznamy s omezením informací na položky „autor“, „název díla“ a „vyvolávací cena“. V rámci volně přístupných stránek je navíc k dispozici ukázkový záznam v plném rozsahu jak tomu je u stránek placených pro všechny záznamy. Zobrazení stránek volně přístupných je umožněno každému návštěvníkovi Stránek ART+ bez nutnosti registrace.

Stránky placené – nad rámec stránek volně přístupných obsahují stránky placené přístup ke komplexním informacím o prodeji jednotlivých děl, jejich skupin i pohybu domácího trhu s výtvarným uměním. Na úrovni podrobného výpisu o konkrétním nabízeném díle se jedná o tyto údaje: fotografie draženého díla (je- li k dispozici); aukční dům, datum a místo dražby; číslo položky v katalogu dražebníka; autorské údaje (jméno, životní data, signatura, atribuce); údaje o technice a rozměrech díla; vyvolávací cena, dosažená cena, výše provize dražebníka. Funkce „Pokročilého vyhledávání“ uživateli umožňuje podrobné analýzy vývoje domácího trhu s uměním v detailně specifikovaných oblastech podle přání a zaměření uživatele. Celkové hodnocení nabídky a poptávky po výtvarných dílech je zpracováváno aplikací „Index trhu s uměním“, která uživateli nabízí mimo jiné i odborné texty analyzující statistická data.

Zobrazení placených stránek je uživatelům umožněno na základě registrace a zaplacení příslušného poplatku (dále též „uživatelský poplatek“).

Artantiques media si vyhrazuje právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných částí, jakož i právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek ART+.

Veškerý obsah Stránek ART+ je poskytován uživatelům pouze pro informativní účely, nikoliv za účelem poskytnutí investičních či jiných doporučení. Artantiques media není osobou obchodující s uměním ani takové obchody nezprostředkovává.

 
Registrace

Využívání a možnost prohlížení placených stránek je podmíněno registrací uživatele a zaplacením uživatelského poplatku.

Uživatel se zavazuje, že během registrace do placených služeb Stránek ART+ vloží správné, úplné a pravdivé informace. Uživatel odpovídá za to, že elektronický kontakt (e-mail), který uvede v rámci registrace, existuje, a že je oprávněn tento elektronický kontakt používat pro přijímání elektronické pošty. Po úspěšném dokončení registrace bude uživateli vytvořen jeho vlastní osobní přístupový účet (dále též „Účet“). Účet bude uživateli aktivován po zaplacení příslušné částky, nejpozději do pěti pracovních dnů po zaplacení (připsání příslušné částky na účet, doručení složenky).

Cena přístupu na placené stránky (výše uživatelského poplatku) jakož i možné způsoby její platby jsou uvedeny na Stránkách ART+ při procesu registrace. Placené služby jsou poskytovány v dílčích obdobích, jejichž jednotlivé doby trvání jsou uvedeny na Stránkách ART+, vždy však na dobu určitou. Artantiques media bude uživatele placených služeb informovat o případné změně cen placených služeb s předstihem prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily), případně tato změna bude uveřejněna na Stránkách ART+.

Registraci na Stránkách ART+ může uživatel kdykoliv zrušit, a to zasláním žádosti o zrušení registrace na e-mail info@artplus.cz, případně poštou na adresu Artantiques media, s.r.o., ART+, Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00. Uživatel nemá v případě zrušení registrace nárok na vrácení uživatelského poplatku.

 
Odpovědnost a záruky

Každý uživatel užívá Stránky ART+ na vlastní riziko. Artantiques media neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek ART+. Artantiques media neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek ART+ a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Artantiques media nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek ART+ a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

V případě nefunkčnosti Stránek ART+ z technických důvodů se uživatel může pro získání informací obrátit na společnost Artantiques media standardními komunikačními prostředky.

Artantiques media neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách ART+.

Pokud se pro placenou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna.

 
Nakládání s údaji uživatelů

Uživatelé placených služeb poskytují v souvislosti s registrací obchodní společnosti Artantiques media údaj o jméně a příjmení uživatele, adresu uživatele (ulici, číslo, město a PSČ), telefon a e-mail, případně též fakturační údaje, jako je název firmy, její adresu, IČ a DIČ (dále též „Údaje“). Poskytnutím Údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby je Artantiques media ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely. Podrobněji viz též Zásady ochrany osobních údajů.

Artantiques media nebude Údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby a nad rámec stanovený v těchto Podmínkách, zejména Údaje nebude předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

V případě registrovaného přístupu si Artantiques media vyhrazuje právo používat Údaje poskytnuté v této souvislosti pro marketing společnosti Artantiques media, a zasílání obchodních sdělení. Uživateli je přitom umožněno odmítnout souhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení zrušením registrace, případně zasláním e-mailu na adresu info@artplus.cz s uvedením předmětu „STOP OS“.

Artantiques media je oprávněna se na uživatele, kteří se registrovali pro placenou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V případě zániku registrace budou shromážděné Údaje likvidovány, ledaže povinnost uchovat Údaje vyplývá ze zákona. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména právo na informace podle ustanovení § 21 uvedeného zákona.

 
Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 
Reklamační podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 
Závěrečná ustanovení

Artantiques media si vyhrazuje právo měnit Podmínky bez předchozího souhlasu uživatele a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na Stránkách ART+. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Artantiques media bude uživatele placených služeb informovat o proběhlé či chystané změně Podmínek prostřednictvím elektronické pošty na jimi uvedené elektronické kontakty (e-maily), případně tato informace bude uveřejněna na Stránkách ART+.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách ART+.

V Praze dne 1. 1. 2020

<