Právo: Kupní smlouva a vymezení předmětu

Vymezení uměleckého předmětu, prohlášení pravosti, licence

V minulé části našeho právního seriálu jsme se zabývali náležitostmi kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku (zde), nyní se podívejme, co vše je ještě možné a žádoucí v rámci uzavřené smlouvy dojednat.

Vymezení uměleckého předmětu
Zásadní náležitostí, kterou musí kupní smlouva vždy obsahovat, je určení uměleckého díla anebo antikvity, která je předmětem obchodu. V tomto případě lze jen doporučit snahu o co nejpřesnější vymezení předmětu obchodu, optimálně nejen textově, nýbrž i pomocí fotodokumentace anebo jiného vhodného vizuálního média. Toto vymezení by mělo tvořit nedílnou součást smlouvy, ať již v jejím hlavním textu anebo ve formě pevně připojené přílohy. Z tohoto důvodu lze pochopitelně rovněž doporučit, aby předmětná kupní smlouva měla písemnou formu.

V rámci řádného vymezení převáděného předmětu by mělo být uvedeno přinejmenším jméno autora a název díla, dále jeho druh (postačí v obecně pochopitelném vymezení jako je malba – grafika – fotografie – socha / plastika apod.), převládající materiál anebo technika. Vhodné je doplnit vymezení o fyzické rozměry, rok vzniku a příslušenství (rám, podstavec, adjustace, dokumentace, balení / přepravní podmínky a přípravky atd.). K tomuto vymezení je vhodné pořídit soubornou fotodokumentaci díla, zahrnující několik čelních pohledů, celkový pohled na skryté strany (zadní, boční, vnitřní a v případě potřeby i dokumentace nosné konstrukce) a významné detaily (hlavní signatura, vedlejší signatury a rukodělné značky, detaily uchycení rámu, část plátna pod rámem, známé vady), popř. textový popis dalších významných informací.

Prohlášení pravosti, odborné osvědčení, znalecký posudek
Nejde-li o prodej přímo od autora anebo není-li jiným hodnověrným způsobem doložen původ a provenience prodávaného díla, měl by kupující trvat na prohlášení těchto podstatných charakteristik ze strany prodávajícího.

Toto prohlášení může mít charakteristiku smluvního ustanovení (deklarace původu přímo v textu smlouvy a tomu odpovídající postup v případě, že by se takové prohlášení ukázalo nepravdivým) anebo listiny obsahující např. odborné vyjádření renomovaného experta zabývajícího se konkrétním dílem, autorem anebo historickým obdobím, z nějž věc pochází, kterým bude hodnověrně dotvrzen původ a datace díla. V současné době je však právně nejsilnějším a nejjistějším způsobem doložení původu díla a jeho provenience znalecký posudek, zpracovaný respektovaným znalcem anebo znaleckým ústavem (např. Národní galerií v Praze). Jak si ukážeme v některém z dalších článků, jedná se současně o způsob, který přináší nejedno úskalí.

Licenční ujednání
Naopak v případě, že dílo pořizujeme přímo od autora, jeho dědiců nebo zástupce způsobilého vykonávat jménem autora jeho majetková práva autorská (která ve smyslu úpravy v autorském zákoně č. 121/2000 Sb. zanikají 70 let po smrti příslušného autora), je žádoucí obsáhnout v kupní smlouvě, její příloze anebo jiném smluvním vztahu podmínky, za nichž může být dílo kupujícím užíváno.

Tyto podmínky obsahuje licenční ujednání (bez ohledu na své označení), které je zcela ve smluvní dispozici stran. Obvyklou šíří licence bývá souhlas s vystavováním a jiným obdobným zpřístupňováním díla veřejnosti, pronájmem díla za účelem vystavení a prodejem, avšak autor si v rámci licenčního ujednání může vymínit anebo naopak zapovědět i další způsoby užívání díla, např. podmínit písemným souhlasem vystavování díla v blízkosti děl jiných autorů s obdobnou tématikou. Pakliže není prodávajícím a kupujícím sjednáno, platí právní fikce, že autor anebo vykonavatel jeho majetkových práv autorských udělil licenci v rozsahu obvyklém a potřebném pro naplnění účelu smlouvy. Podotýkáme, že jelikož předmětem kupní smlouvy je převod vlastnictví k dílu jako takovému, do nějž náleží úplná a dokonalá dispozice s hmotným substrátem uměleckého předmětu, odpovídá tomu i šíře této zákonné licence.

V tomto případě ještě ve stručnosti upozorňujeme na ustanovení § 24 autorského zákona. To se týká odměny pro autora, který své umělecké dílo prodal, v případě, že dojde k opětovnému prodeji originálu jeho díla. Právo na odměnu vzniká, pokud prodejní cena přesáhne částku 1 500 € (včetně) a pokud se obchodu v pozici prodávajícího, kupujícího anebo zprostředkovatele účastní galerista, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly. Právo na výběr této odměny patří mezi tzv. kolektivně spravovaná práva, příslušným kolektivním správcem je sdružení GESTOR. O této problematice podrobněji pojednáme v některém z příštích článků.

Seriál o právních aspektech sběratelství a obchodu s uměním pro ART+ připravuje kancelář Becker & Poliakoff. Odkazy na použitou literaturu a zdroje k dispozici v redakci.

 


Související články

Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Top 10 Františka Kupky

V loňském roce uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byly na českých aukcích poprvé draženy obrazy Františka Kupky. Nebyl to ale tehdy zrovna zářný úspěch. Obraz Ocel pije se s cenou 5,2 milionu korun sice stal nejdražším dílem roku 2003, původní očekáv...

23. ledna 2024
Po rekordních letech spadl obrat aukcí o 15 procent

Po rekordních letech spadl obrat aukcí o 15 procent

Trh s uměním v roce 2023

O čtvrt miliardy korun se proti roku 2022 propadl celkový obrat sálových aukcí. Podle předběžných odhadů stála v roce 2023 vydražená díla a artefakty dohromady 1,4 miliardy korun. Nejvíce byl cenový pokles znát u deseti nejdražších obrazů. Aukční sín...

20. prosince 2023
Nový celní sklad pro umění může oživit trh

Nový celní sklad pro umění může oživit trh

Dovoz uměleckých děl do Česka

Investoři do uměleckých děl či obchodníci s uměním mohou od podzimu využít při dovozu děl ze zemí mimo EU nový celní sklad, který zřídila společnost Artex. Díla umístěná v celním skladu nepodléhají platbě DPH za dovoz do Česka, jejíž sazba se od roku...

19. prosince 2023
Zobrazit všechny

Další články


<