Právo: Kupní smlouva a vymezení předmětu

Vymezení uměleckého předmětu, prohlášení pravosti, licence

V minulé části našeho právního seriálu jsme se zabývali náležitostmi kupní smlouvy dle nového občanského zákoníku (zde), nyní se podívejme, co vše je ještě možné a žádoucí v rámci uzavřené smlouvy dojednat.

Vymezení uměleckého předmětu
Zásadní náležitostí, kterou musí kupní smlouva vždy obsahovat, je určení uměleckého díla anebo antikvity, která je předmětem obchodu. V tomto případě lze jen doporučit snahu o co nejpřesnější vymezení předmětu obchodu, optimálně nejen textově, nýbrž i pomocí fotodokumentace anebo jiného vhodného vizuálního média. Toto vymezení by mělo tvořit nedílnou součást smlouvy, ať již v jejím hlavním textu anebo ve formě pevně připojené přílohy. Z tohoto důvodu lze pochopitelně rovněž doporučit, aby předmětná kupní smlouva měla písemnou formu.

V rámci řádného vymezení převáděného předmětu by mělo být uvedeno přinejmenším jméno autora a název díla, dále jeho druh (postačí v obecně pochopitelném vymezení jako je malba – grafika – fotografie – socha / plastika apod.), převládající materiál anebo technika. Vhodné je doplnit vymezení o fyzické rozměry, rok vzniku a příslušenství (rám, podstavec, adjustace, dokumentace, balení / přepravní podmínky a přípravky atd.). K tomuto vymezení je vhodné pořídit soubornou fotodokumentaci díla, zahrnující několik čelních pohledů, celkový pohled na skryté strany (zadní, boční, vnitřní a v případě potřeby i dokumentace nosné konstrukce) a významné detaily (hlavní signatura, vedlejší signatury a rukodělné značky, detaily uchycení rámu, část plátna pod rámem, známé vady), popř. textový popis dalších významných informací.

Prohlášení pravosti, odborné osvědčení, znalecký posudek
Nejde-li o prodej přímo od autora anebo není-li jiným hodnověrným způsobem doložen původ a provenience prodávaného díla, měl by kupující trvat na prohlášení těchto podstatných charakteristik ze strany prodávajícího.

Toto prohlášení může mít charakteristiku smluvního ustanovení (deklarace původu přímo v textu smlouvy a tomu odpovídající postup v případě, že by se takové prohlášení ukázalo nepravdivým) anebo listiny obsahující např. odborné vyjádření renomovaného experta zabývajícího se konkrétním dílem, autorem anebo historickým obdobím, z nějž věc pochází, kterým bude hodnověrně dotvrzen původ a datace díla. V současné době je však právně nejsilnějším a nejjistějším způsobem doložení původu díla a jeho provenience znalecký posudek, zpracovaný respektovaným znalcem anebo znaleckým ústavem (např. Národní galerií v Praze). Jak si ukážeme v některém z dalších článků, jedná se současně o způsob, který přináší nejedno úskalí.

Licenční ujednání
Naopak v případě, že dílo pořizujeme přímo od autora, jeho dědiců nebo zástupce způsobilého vykonávat jménem autora jeho majetková práva autorská (která ve smyslu úpravy v autorském zákoně č. 121/2000 Sb. zanikají 70 let po smrti příslušného autora), je žádoucí obsáhnout v kupní smlouvě, její příloze anebo jiném smluvním vztahu podmínky, za nichž může být dílo kupujícím užíváno.

Tyto podmínky obsahuje licenční ujednání (bez ohledu na své označení), které je zcela ve smluvní dispozici stran. Obvyklou šíří licence bývá souhlas s vystavováním a jiným obdobným zpřístupňováním díla veřejnosti, pronájmem díla za účelem vystavení a prodejem, avšak autor si v rámci licenčního ujednání může vymínit anebo naopak zapovědět i další způsoby užívání díla, např. podmínit písemným souhlasem vystavování díla v blízkosti děl jiných autorů s obdobnou tématikou. Pakliže není prodávajícím a kupujícím sjednáno, platí právní fikce, že autor anebo vykonavatel jeho majetkových práv autorských udělil licenci v rozsahu obvyklém a potřebném pro naplnění účelu smlouvy. Podotýkáme, že jelikož předmětem kupní smlouvy je převod vlastnictví k dílu jako takovému, do nějž náleží úplná a dokonalá dispozice s hmotným substrátem uměleckého předmětu, odpovídá tomu i šíře této zákonné licence.

V tomto případě ještě ve stručnosti upozorňujeme na ustanovení § 24 autorského zákona. To se týká odměny pro autora, který své umělecké dílo prodal, v případě, že dojde k opětovnému prodeji originálu jeho díla. Právo na odměnu vzniká, pokud prodejní cena přesáhne částku 1 500 € (včetně) a pokud se obchodu v pozici prodávajícího, kupujícího anebo zprostředkovatele účastní galerista, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly. Právo na výběr této odměny patří mezi tzv. kolektivně spravovaná práva, příslušným kolektivním správcem je sdružení GESTOR. O této problematice podrobněji pojednáme v některém z příštích článků.

Seriál o právních aspektech sběratelství a obchodu s uměním pro ART+ připravuje kancelář Becker & Poliakoff. Odkazy na použitou literaturu a zdroje k dispozici v redakci.

 


Související články

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Třetí ročník festivalu umění v Praze

Třetí ročník Prague Art Week opět představí to nejlepší z pražských galerií a muzeí umění. Zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 5. září v Centru současného umění DOX společně s vernisáží výstavy jednoho z nejznámějších českých malířů Josefa Bolfa....

1. května 2024
Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

50. jubilejní veletrh Antique 18.–21. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se opět Novoměstská radnice otevře všem zájemcům o starožitnosti. Na programu bude kromě expozic jednotlivých prodejců i bohatý doprovodný program, jak už je na veletrhu Antique zvykem. Přehlídka potrvá do neděle 21. dubna.

17. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<